KIJK BIJ ¨Laatste nieuws¨ VOOR DE ACTUELE INFORMATIE IN HET LOG BeVa 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN.

28 augustus 2018 de gemeente Epe houdt op 6 september een raadscommissie vergadering waarin de beantwoording van de zienswijzen ingebracht voor het bestemmingsplan de Bokkerij (ex LOG) wordt behandeld. De Stichting zal daar inspreken omdat ze teleurgesteld is over de antwoorden van de gemeente.

2 juni 2018 de gemeente Apeldoorn heeft een aantal bedrijven gevraagd om te onderzoeken waar eventueel zonnevelden kunnen worden ingericht. Hiervoor is het exLOG gebied van Apeldoorn uitgezocht. De Stichting onderzoekt nu via een buurtbrief of er draagvlak is om hier tegen te gaan protesteren.U kunt contact met de Stichting opnemen via het contact formulier hier op de website of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

24 augustus 2017 de Stichting is samen met het SWMA (Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn) naar de bestuursrechter in Arnhem geweest om te procederen tegen het kappen van 17 gezonde eiken langs de Werler (in Beemte-Noord). De rechter was het met ons eens dat gezonde eiken niet zonder goede reden mogen worden gekapt. Omdat het hier een voorlopige voorziening betreft, krijgt de gemeente Apeldoorn nog een keer de kans om zich te verdedigen en nu wel goede gronden voor kap aan te geven. We zullen ons dus weer moeten voorbereiden om onze juiste argumenten te verdedigen. Het artikel in de Stentor geeft een goede weergave van de rechtzaak.
De gemeente heeft nader onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de eiken geen gevaar opleveren. Op verzoek van de gemeente en na compensatie van de kosten heeft de Stichting haar beroepschrift ingetrokken.

eJuli 2017 in de bewonersbrief van juli 2017 spreken we onze zorg uit over de sluipende voortgang van de geiten megastal aan de Bloemenkamp 5 en de mogelijkheid van het bouwen van meerdere megastallen op bestaande locaties door gebruik te maken van luchtwassers. Hierdoor kan de stikstof depositei op de Natura 2000 gebieden laag blijven, maar worden de omwonenden opgezadeld met stank en longontsteking verwekkende fijnstof. Met als extra de van dier op mens overdraagbare dierziekten zoals met Q-koorts vanuit een mega geitental. De Stichting gaat door met het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep bij de Raad van State.
In de bewonersbrief hebbe we een oproep gedaan voor financiele ondersteuning, omdat de gang naar de rechter natuurlijk niet gratis is.
Gelukkig hebben al meerdere bewoners geld gestort op het rekeningnummer van onze penningmeester. Wij willen ze hiervboor hartelijk danken en hopen dat er meer nog dit goede voorbeeld gaan volgen.

30 maart 2017 onverwacht heeft het college van Apeldoorn besloten verder te gaan met de omgevingsvergunning voor Bloemenkamp 5. Hiervoor hebben ze de raad gevraagd om een verklaring van geen bezwaar (vvgb) af te geven. Het betreft hier een vergunning voor uitbreiding van de stallen naar 4180 geiten. Er is ingesproken door de stichting, milieugroep en PvdD. Hierbij is gewezen op het feit dat de Q-koorts ook in 2017 nog steeds nieuwe ziektegevallen kent en dat er in 2016 nog iemand aan is overleden. Verder dat besmettingsgevaar tot 3 km reikt en het bij elkaar zetten van veel beesten de kans op uitbraak van Q-koorts vergroot. Toch lijkt het erop dat de raad de vvgb wil gaan afgeven ondanks dat het bestemmingsplan al ter inzage heeft gelegen en er deze zomer over besloten zal worden. Het lijkt erop dat het college door nu de uitbreiding toe te staan wil voorkomen dat dit bedrijf wordt meegenomen in de berekeningen van het bestemmingsplan en zo de bevolking opzadelt met ernstige gezondheidsrisico´s om een economische ontwikkeling erdoor te drukken. We leven gelukkig nog steeds in een democratie en we kunnen als burgers onze onvrede met deze manipulaties kenbaar maken zonder opgesloten of aangevallen te worden. Wel wordt de stichting al verbaal bedreigd door sympatisanten van de uitbreiding en door de betreffende ondernemer. Het wordt er niet leuker op!

11/12 januari 2017 worden de bestemmingsplannen voor de exLOG gebieden Beemte Noord en De Bokkerij ter inzage gelegd in Apeldoorn en Epe. Zienswijzen hierop kunnen tot 22/23 februari worden ingediend. Op 18 januari 2017  wordt er een informatieavond georganiseerd in ¨de Rank, Torenstraat 15, 8171CP, Vaassen¨ van 18:30 tot 21:00 uur.

11 juli 2016 is er in het Geerhuis een inloopavond over de infrastructuur in het exLOG. Het betrefd de aanpassingen aan de Bokkerijweg en de Weteringdijk. Deze activiteieten waren onderdeel van het inpassingsplan van de provincie en zijn als zodanig al 2 maal eerder besproken bij eerdere inloopavonden. Bij deze inloopavonden was de klacht van de Stichting dat er alleen over het inpassingsplan werd gesproken en er geen verdere informatie over het gehele exLOG gebied werd meedegedeeld. We hopen dat de gemeente nu wel aanvullende informatie over b.v. geplande uitbreidingen van bedrijven gaat geven.

12 mei 2016 ingesproken op de raadscommissievergadering in Epe over het Wro-projectbesluit Weteringdijk 113. De Stichting heeft een zienswijze ingediend, omdat zij stelt dat gewacht moet worden op het nieuwe Bestemmingsplan de Bokkerij, waarin eerst de mogelijkheden van het gebied zijn onderzocht voordat er tot uitbreiding kan worden besloten. Verder valt men terug op een bouwaanvraag van 29 september 2010, terwijl in februari 2012 is aangegeven dat er geen Wro project zal worden uitgevoerd. Op het gebied van draagvlak in de buurt heeft de Stichting bedongen dat er een buurtvergadering moet worden gehouden, maar dit is door de initiatiefnemer ingevuld met een handtekeningen actie. Om privacy redenen worden de deelnemers van deze handtekeningen actie niet bekend gemaakt. Dit maakt op de Stichting een schimmige indruk, temeer omdat bij navraag in de buurt men van niets wist. Verder heeft de Stichting met de Provincie afspraken gemaakt over 2 inplaatsers en zouden zowel Apeldoorn en Epe ervoor zorgen dat er geen andere inplaatsers (of uitbreiders) in het exLOG gebied kwamen. De Stichting verzet zich verder tegen het niet uitvoeren van de uitspraak van de Raad van State (21 augustus 2013) en beraadt zich op vervolgstappen.

3 februari 2016 is de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor het PlanMER voor het exLOG gebied (nu Beemte Noord en de Bokkerij genaamd) ter advisering gelegd. Een ieder kan zijn advies tot 16 maart op dit document uitbrengen. Advies richten aan B&W van uw gemeente t.a.v. dhr. J. Vermeij. Het document vindt u hier

18 januari 2016 is de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor het PlanMER van het Gelders Plussen Systeem ter inzage gelegd in het Provinciehuis. De Stichting heeft al eerder op de voorbereidingen ervan gereageerd (zie 25 november 2015) en onze zorgen zijn met dit document niet echt weggenomen. Ieder heeft de mogelijkheid te reageren en u vindt het document hier.

16 januari 2016 is onder grote belangstelling de rondeelstal van de eerste inplaatser geopend. Hierin is ruimte voor 36000 leghennen die onder duurzame omstandigheden kunnen leven. Deze diervriendelijke huisvesting is naar wij hopen een antwoord op de normale aanpak bij intensieve veehouderij waar alleen gestreefd wordt naar steeds lagere kosten door schaalvergroting met als gevolg stank, lawaai en gezondheid bedreigende overlast voor alle omwonenden en de natuur.

9 december 2015 vanmorgen de eerste bijeenkomst van de klankboordgroep voor het PlanMER ex-LOG gebieden in het gemeentehuis van Apeldoorn bijgewoond. Per gemeente was er één vertegenwoordiger, 3 SGLBeVa bestuursleden, 4 LTO vertegenwoordigers en 2 schrijvers van het document. Er was ruim de gelegenheid om onze zorgen over gebiedsinrichting, gezondheid, milieuproblemen en verkeerde aannames in de door de gemeenteraden vastgestelde Nota van Uitgangspunten toe te lichten. Natuurlijk is het doel van een klankboord om gehoord te worden, maar dat betekend nog niet dat het uitgevoerd gaat worden. Daarom hebben we een aantal zaken als blokkerend aangegeven en deze Raad van State waardig verklaard. Al met al een enerverend gesprek.

25 november 2015 is er een ronde tafel gesprek over het Geldersplussen systeem gehouden. Groeperingen van verschillende richtingen hebben korte statements uitgewisselt met statenleden over de extra inzet van niet grondgebonden veehouders om te verduurzamen en om zo te mogen uitbreiden. Er wordt naar breed draagvlak gezocht, maar tot nu toe was dat hoofdzakelijk onder de veehouders. De Stichting heeft een lang verhaal en een uittreksel met haar kanttekeningen ingebracht. Opvallend was dat bij de eindvraag alle milieu, gezondheid, landschap beheerder en burger vertegenwoordigers tegen het plussensyteem zijn en dat alle agrarisch gerichte vertegenwoordigers (overigens de meerderheid van de daar aanwezige vertegenwoordigers) voor het plussen systeem zijn. Het gewenste brede draagvlak is als zodanig niet aanwezig.
Verder blijkt dat er geen verbetering is van de ammoniak depositie en reductie van de veestapel zou de juiste oplossing zijn, zie het overschrijdingsverhaal.

13 oktober 2015 hebben 2 bestuursleden van de Stichting het ¨Symposium Veehouderij en Humane Gezondheid¨ bijgewoond. Er wordt hard gewerkt aan een Basiskennisdocument over dit onderwerp. We zijn verheugd dat we (en andere burgerorganisaties) al in een vroeg stadium erbij betrokken worden om zo ook de zorgen uit de maatschappij mee te nemen. We hopen dat onze inbreng goed wordt meegewogen, omdat het document nu nog veel vanuit wetenschappelijke en economische overwegingen wordt ingevuld. Wat ons opviel is de grote kennishiaten bij menselijke gezondheid en het nog niet meenemen van alle feiten. Zo werd er geen aandacht besteed aan de 25 doden die bij de Q-koorts zijn gevallen, terwijl uitgebreid wordt stil gestaan bij de ene bij vogelgriep overleden dierenarts. Ook was bij de vele aangehaalde onzekerheden jammer genoeg niet het onverklaarbare verschil tussen de berekende afname  en de bij de metingen niet afnemende stikstofdepositie. Hier wordt vanuit gegaan dat het steeds beter gaat en dat we door kunnen gaan op de huidige weg, terwijl wij vinden dat de noodklok moet luiden omdat metingen veel minder gemanipuleerd kunnen worden dan berekeningen. Er zijn nog veel meer punten ingebracht en we hopen dat op deze transparante weg wordt doorgegaan om zo een breed gedragen basisdocument te krijgen.

9 september 2015 heeft de provincie een nieuwsbrief over de stand van zaken met het LOG en het inpassingsplan gestuurd. Hierin geeft de provincie aan dat haar werk erop zit en dat de gemeente Epe de verdere afwerking verzorgt. De projectleider bedankt de bewoners voor hun bijdrage tijdens de inloopavonden en bedankt de stichting voor de ingebrachte kennis en constructieve houding.

Op 3 september 2015  beginnen de vervolg gesprekken voor het bestemmingsplan ex-LOG gebied Apeldpoorn. UItgangspunt is de Keuze notities die is aangenomen door de gemeenteraad. De Stichting maakt zich ernstig zorgen over een passage waarin een megastal voor ruim 4000 geiten aan de Bloemenkamp wordt meegenomen. Het debacle in Brabant met de Q-koorts heeft dodelijke slachtoffers en duizenden chronisch zieken gekost en de afwikkeling daarvan is nog steeds gaande. Dit alles door een foute inschatting van de gevolgen van niet grond gebonden veeteelt op de volksgezondheid.
Een ander belangrijk punt is de discussie over wat nu de actuele veebezetting is in de ex-LOG gebieden. De Stichting gaat uit van de aantallen die de veebedrijven jaarlijks moeten opgeven en die gecontroleerd worden met de afgegeven omgevingsvergunning. De gemeenten willen op aanraden van LTO uitgaan van de verleende Natuurbeschermingsvergunningen. Deze laatste worden door de provincie afgegeven en daarbij wordt geen rekeng gehouden met de maximale mogelijkheden zoals die in de bestemmingsplannen is vastgelegd.  De komende tijd zal de Stichting druk zijn om de juiste uitgangspunten in de nieuwe plannen opgenomen te krijgen en verwacht opnieuw naar de Raad van State te moeten om de uitspraak van 21 augustus 2013 uitgevoerd te krijgen.

Op 20 mei 2015 heeft de Stichting ingesproken bij de Provincie over de rondeelstal aan de Bokkerijweg. We hadden gehoopt dat met besluit van de raad van Epe, over inplaatsen van slechts 2 bedrijven in het ex-LOG, alles voorbij zou zijn.
De ontwikkelingen bij de uitbreidngen naar 1,5 ha bij de niet grond gebonden bedrijven (voorheen intensieve veehouderij)  zonder duurzaamheidseisen en bij het bedrijf van 3800 geiten aan de Bloemenkamp 5 laten ons weinig keuze. Voor de tekst onderdeel van de inspraak klikt u op inspreektekst20052015.

30 april 2015 zal de stichting inspreken in de raadscommissie vergadering in Epe. We zijn zeer verontrust over de mogelijkheden die aan een inkoper in Apeldoorn dreigen te worden verleend.
Daar is een IV bedrijf opgekocht met rechten voor 450 geiten en nu lijkt het of de raad daar uitbreiding naar 3800 geiten gaat toestaan. Hiermee is het hek van de dam en moeten we er alles aan dioen om te voorkomen dat straks op alle IV locaties ernorme uitbreidingen plaats vinden. Zo zie je dat één enkel bedrijf met handig manipuleren een heel gebied kan bedreigen. De burger wordt nog steeds niet voor vol aangezien.

12 maart 2015 is in de raadsvergadering van Epe bij hamerslag besloten dat er geen maagdelijke grond meer beschikbaar zal komen in het voormalig LOG gebied. De 2 plaatsen voor de afgesproken inplaatsers zullen worden benut en daarna is het LOG ten einde en wordt het gebied behandelt als de rest van het buitengebied Epe.
Vandaag 16 maart heeft de Stichting haar belofte ingevuld en de brief met het verzoek tot intrekken van het beroepsschrift naar de bestuursrechter in Arnhem gestuurd. Op 17 maart is dit door de rechtbank bevestigd en is de beroepsprocedure beeindigd.
De Stichting acht hiermee haar taak voor het Eper gedeelte van het LOG te hebben afgerond, maar jammer genoeg is dit niet het geval voor het Apeldoornse gedeelte. Hier is nog veel onduidelijkheid over het gebruik van maagdelijke grond en grote uitbreidingen.

19 februari 2015 is in de raadscommissievergadering van de gemeente Epe besproken dat in de volgende raadsvergadering tot het einde van het Epe gedeelte van het LOG (met de 2 bekende inplaatsers) zal worden besloten.

9 februari 2015 is er op het gemeentehuis van Epe een bespreking met wethouder, projectleider van de provincie, beide inplaatsers en 2 leden van de Stichting geweest.
De overige inplaatsers Zonne Eifarm en Bosgoed hebben definitief aangegeven zich niet meer in het LOG te zullen vestigen en de schadeclaims worden door de gemeente afgewikkeld.
In de commissievergadering van 19 februari zal het college de raad voorstellen als uitgangspunt voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het (voormalige) Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen vast te stellen dat geen nieuwvestiging van agrarische bedrijven op maagdelijke grond is toegestaan.
Als dit een raadsbesluit wordt, zal de Stichting zich niet langer verzetten tegen inplaatsing van de bedrijven van v.d. Wekken en Verbeek en het beroep bij de rechter in Arnhem intrekken.
De Stichting zal nog het bestemmingsplan Buitengebied Epe en de bestemmingsplannen voor de ex LOGgebieden in Apeldoorn en Epe blijven volgen en becommentarieren.

8 januari 2015 is de informatieavond, over het inpassingsplan van de rondeelstal aan de Bokkerijweg en de ontsluiting van de varkensstal aan de Weteringdijk, in het Geerhuus gehouden. Alle documenten voor het plan lagen op verscheidene tafels ter inzage. Medewerkers van de provincie en van de gemeenten Epe en Apeldoorn waren aanwezig voor nadere uitleg. In beide gemeenten wordt momenteel aan de actualisering van het bestemmingsplan voor het gewezen LOG gebied gewerkt. Daarin zullen de bezwaren van de Stichting tegen verdere inplaatsing op maagdelijke grond (naar wij hopen) worden opgelost. Tot die tijd blijft de Stichting bij haar standpunt dat de uitspraak van de Raad van State dient te worden opgevolgt en dat er een bestemmingsplan en een millieu effect rapportage voor het gewezen LOG moet zijn voor er ingeplaatst kan worden. De Stichting zal de juridische weg volgen totdat er duidelijkheid is gegeven.

5 september 2014 heeft de stichting een beroepschrift tegen het niet uitvoeren van de uitspraak van de Raad van State naar de rechtbank in Arnhem gestuurd. De ontvangstbevestiging is op 26 september ontvangen en op 21 oktober heeft de rechtbank een kopie van het antwoord van de gemeeente Epe toegestuurd. Er is nog geen datum voor de zitting vastgesteld.

4 september 2014 De toelichtingsavond op 4 september van de provincie voor het inpassingsplan van de rondeelstal was zoals aangekondigd ook alleen voor dit gebeuren. Als bewoners verwacht je te maken te hebben met één overheid en is het teleurstellend als er (zoals in dit geval) 2 uitvoerende instanties zijn. Ook reeds afgeronde onderwerpen (zoals de aanpassing van het kruispunt bij de Oude Sluisweg) worden niet meer mee genomen. Toch is het voor de bewoners veel beter om zo geïnformeerd te worden, dan om niets te vernemen.

Over het belangrijk onderwerp, dat van de overige inplaatsers, kon de provincie geen duidelijkheid verschaffen omdat dat via de gemeenteraad van Epe loopt. Dit betekend dat wij beroep aantekenen tegen de eerste omgevingsvergunning met daarin als hoofdthema het uitvoeren van een nieuw PlanMER en bestemmingsplan,voor het LOG conform de uitspraak van de Raad van State. Wij betreuren dat dit familie bedrijf nu slachtoffer is van een voor ons onbegrijpelijk criterium om de overige inplaatsers toch nog toe te kunnen laten, terwijl die aangegeven hebben niet van het inpassingsplan van de provincie gebruik te maken.

1 september 2014 Komende donderdagavond 4 september geeft de provincie uitleg over de werkwijze bij de MER procedure voor de inplaatser met de rondeelstal. Ook zal de ontsluiten van de inplaatser aan de Weteringdijk worden uitgelegd. Omdat dit nogal consequenties heeft voor de school gaande kinderen wordt het kruispunt bij de Oude Sluisweg aangepast. De inplaatser aan de Weteringdijk heeft de procedure rechtstreeks bij de gemeente Epe lopen en we hopen als Stichting dat daarvan ook uitleg en beeldkwaliteit wordt behandeld. We vrezen echter dat dit op dezelfde manier gaat als bij de eerste informatieavond en we als bewoners slecht half geïnformeerd worden.

Een ander belangrijk punt is de situatie van de overige inplaatsers. Provincie en gemeente hebben aangegeven geen druk meer op invulling van het LOG te leggen. Jammer genoeg wordt in alle procedures steeds de notitie opgenomen dat deze bedrijven (zonne Ei-farm, Bosgoed en uitbreiding Weteringdijk 113) nog ¨rechten¨ hebben. Zoals bekend heeft de Stichting steeds aangegeven dat deze onzekerheid moet worden opgelost omdat we anders bezwaar zullen maken voor het niet uitvoeren van een nieuw PlanMER en bestemmingsplan LOG (zoals aangegeven in de uitspraak van de Raad van State) We hebben als uiterste datum daarvoor 4 september gesteld en hopen dat dit voor of anders tijdens de informatieavond kan worden afgehandeld. Het blijven dus spannende tijden voor het LOG Beemte-Vaassen

17 juli  2014 heeft de raadvan Epe besloten dat na inplaatsen van de 2 bekende bedrijven, het LOG voorbij is en verdere nieuw vestiging op maagdelijke grond niet meer gewenst is. Als Stichting hebben we gestreden voor een evenwichtige indeling voor burgers en agrariërs van het LOG en zullen ons, als het echt hierbij blijft,  niet langer verzetten.
Om tot dit besluit te komen was er een motie van D66, PVDA, GL en Nieuwe Lijn ingediend. Het is jammer dat de laatste regel toch nog een ontsnappingsclausule bevat die de motie ernstig verzwakt.
De Stichting zal ondanks de vakantie tijd proberen om duidelijkheid te krijgen over de juridische en financiële consequenties en zich anders toch nog gaan beraden op te nemen stappen.
De stemverdeling bij het besluit van de raad, de motie en het Stentor artikel daarover zijn te vinden op Raadsvergadering 17072014 In deze link staat ook een verwijzing naar de website van Epe waar een videoverslag is te vinden. Klik of op punt 7 of ga naar 22:45 minuten waar het verhaal over het LOG begint

 3juli spreekt de raad over de verklaring van geen bedenkingen voor inplaatser v.d. Wekken met de varkensstallen. De Stichting zal inspreken over 2 punten: de als zwaard van Domocles boven het LOG hangende overige inplaatsers en de gezondheidsproblemen. Wij zullen voorstellen de overige inplaatsers (behalve Verbeek met rondeelstal, daar loopt discussie over met de naatste buren) niet meer te ondersteunen bij poging tot inplaatsing en dit als afspraak vast te leggen richting de bewoners. Omdat de 2de kamer steeds duidelijker wordt over gezondheid brengen we dit slepende gebeuren opnieuw onder de aandacht, omdat wij overschrijdingen hebben berekend.

24 juni is in het Geerhuis de startbijeenkomst voor het inpassingsplan van de provincie gehouden. Hier werden de activiteiten voor het regelen van de 2 inplaatsers en de infrastrutuur voor de derde inplaatser besproken. Er was alle gelegenheid om met betrokken ambtenaren en met inplaatser Verbeek (met een rondeelstal) te spreken. Twee vraagtekens blijven staan nl.
inplaatser Keurhorst die zonder locatie in Gebiedsplan, PlanMER en bestemmingsplan toch onverwacht een ¨afspraak met rechten¨ schijnt te hebben en
de twee bedrijven met oude rechten die door de provincie niet meer worden ondersteund, maar nog niet definitief zijn vertrokken.
De stichting zal beide problemen, tot een voor de bewoners duidelijk eind, proberen af te spreken met wethouder, gemeenteraad en provincie. Hiervoor zijn al afspraken gemaakt.

18 juni is de commissievergadering LCJ in het provinciehuis gehouden, hierin is ook gesproken over het inpassingsplan. Het geluidsverslag is hier te beluisteren. Het verslag duurt langer als een half uur. Opvalende passages zijn een partij voor het volk die aangeeft belangbehartigers (dus wij) aan de kant te vegen om eindelijk door te kunnen gaan.  Verder de uitspraak dat grote materiele problemen zoals bij de inpassimg van Keurhorst maar door de betrokkenen zelf moeten worden opgelost. Het beluisteren is dus zeker de moeite waard en een goede voorbereiding op de informatieavond op 24 juni in het Geerhuis.
13 juni hebben we gesproken met de gedeputeerde en de projectleider van de provincie tijdens hun bezoek aan het LOG. Ze waren op de hoogte van onze vragen verwoord in een Kleine kroniek van LOG BeVa t.b.v. coördinatieregeling en met het bericht aan de buren aan de Bloememnkamp Brief Bloemenkamp buurt 9 juni 2014. Het grootste gedeelte van het gesprek is op gegaan aan de fout van de gemeente Apeldoorn waardoor Keurhorst onverwacht is meegenomen in de lijst van het inpassingsplan. Dit wordt nog verder uitgezocht, want het levert grote problemen op. Verder is nog even gesproken over bedrijven met bestaande rechten die nu besloten hebben niet mee doen aan deze inpassing. Deze bedrijven worden niet meer ondersteund door de provincie en vallen terug op de gemeente. Zeer belangrijk wordt het in de vergadering van 24 juni om de wethouder te vragen te garanderen dat deze bedrijven niet meer in het LOG kunnen worden geplaatst. Als hier geen garanties voor kunnen worden gegeven zijn wij als bewoners weer terug bij af en kan het LOG sluipenderwijs ingevuld worden. We hebben al aangegeven dat we dan liever met het hele project naar de Raad van State gaan om te zorgen dat de milieuproblemen voor het totale gebied worden bekeken. Het blijft dus nog steeds zeer spannend en op dit ogenblijk zijn wij er als bewoners nog niets mee opgeschoten.

De provincie wil de aanpak van de ontwikkeling van IV in het LOG versnellen. Dit omdat er al zo veel tijd verstreken is en de subsidie voor de inplaatsers knel komt te zitten. Daarom ziet het ernaar uit dat de provincie de aanpak van de eerste inplaatser wil kopiëren voor alle inplaatsers. Provincie regelt inpassingsplan Beemte Vaassen.pdf Als Stichting beginnen we ons grote zorgen te maken omdat hierdoor alle milieu-, gezondheids- en landschappelijke aspecten op losse schroeven komen te staan. In het bericht in de Stentor van 30 mei gaat de provincie vooralsnog uit van totaal slechts 3 inplaatsers, maar de andere gegadigden behouden hun rechten en kunnen dus alsnog naar het LOG komen. Het zwaard van Damocles hangt dus nog gewoon boven het gebied. Kijk ook bij Laatste nieuws. De bewonersbrief is hier in te zien Bewonersbrief mei 2014

8 mei 2014 is het ondewerp 1ste inplaatser van de agenda van de raadscommissievergadering verwijderd. De Provincie heeft een fout gemaakt bij de verlening van de natuurbeschermingsvergunning. Er is een herstel procedure gestart en de vergunning ligt opnieuw ter inzage. Hiertegen is alleen beroep mogelijk, geen zienswijzen.

Op 21 augustus 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepschriften tegen het LOG.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart de beroepen gegrond;
II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn en Epe enz.
III. veroordeelt de raad van de gemeente Apeldoorn en Epe tot vergoeding van enz.
IV. gelast dat de raad van de gemeente Apeldoorn aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht enz., vergoedt
De volledige uitspraak voor Apeldoorn en Epe.

Wel hopen we dat de vernietiging van het bestemmingsplan voor de gemeenten aanleiding is om de belofte, voor overleg met bewoners, inplaatsers en de Stichting, nu ook echt wordt gestart. Het idee voor het oprichten een LOG Raad zoals in een CDA motie werd bepleit zou daarvoor een goede mogelijkheid zijn.