KIJK BIJ ¨Laatste nieuws¨ VOOR DE ACTUELE INFORMATIE IN HET LOG BeVa

24 maart 2014 is er de gelegenheid om in te spreken bij de hoorzitting voor de omgevingsvisie Gelderland. Zowel de voorzitter als de secretaris zullen van deze gelegenheid gebruik maken en de teksten zijn te vinden bij LOG Documemnten - Brieven PS Gelderland.

In de Gelderlander van 24 januari 2014 staat het artikel over de stop op nieuwe agrarische bedrijven in Gelderland.
Jammer genoeg staan, in één van de onderliggende documenten nl. de Passende beoordeling, de volgende zinnen:

Het nieuwe beleid dat met uitzondering van vastgelegde LOG's (landbouwontwikkelingsgebieden) geen nieuwvestiging van intensieve veehouderij mogelijk is, zal geen negatief effect binnen Natura 2000-gebieden veroorzaken. De op dit moment vastgelegde LOG's zijn reeds getoetst in het kader van de bestemmingsplanprocedure en worden in het kader van de Omgevingsvisie niet opnieuw beoordeeld.

Natuurlijk zullen we bij de provincie navragen hoe de uitspraak van de Raad van State hierin wordt verwerkt, maar de overdracht voor het invullen van ons LOG van Gemeenten naar Provincie loopt nog en daarin is nog geen verandering gemeld,

Op 27 november heeft een staten lid van de Provincie Gelderland het LOG bezocht. Zie bij Laatste Nieuws

In Epe is 19 november na veel woorden en met een amendement, om vooral gezondheid als extra punt in de aanbiedingsbrief mee te nemen, de overdracht van de invulling van het LOG naar de provincie aangenomen. Ook het nogal vreemde besluit, om als gemeente toch zelf de 1ste inplaatser een vergunning te gaan geven, heeft het gehaald. In Apeldoorn is op 21 november de overdarcht goed gekeurd, maar hier worden de condities in de aanbiedingsbrief nog nader ingevuld. De raad was kritisch en ging niet zondermeer met alles akkoord.

College heeft 29 oktober in een extra raadscommissievergadering gevraagd om het gehele LOG onder verantwoordelijkheid van de Provincie te brengen. Dit wordt op 14 november in de raadsvergadering besloten!!!!. Zie hier de Inspreektekst overdracht naar provincie oktober 2013 en de Bewonersbrief 6 november 2013.

College heeft op 26 september 2013 geprobeerd om groen licht van de raad te krijgen om de 1ste inplaatser toe te laten in het ¨niet bestaande LOG¨. Zie bij Laatste Nieuws

Op 5 juni is een verweerschrift naar de Raad van State gestuurd. (Zie onder Zienswijze, inspraak en enquêtes.) Als stichting vinden we de berekening die in opdracht van de gemeenten is gemaakt helemaal geen worstcase (=slechts mogelijke aanname), maar meer een waarschijnlijke uitbreiding. Bij eigen berekeningen komen we tot 4 maal slechter resultaat dan de worstcase aanname.

Verzoek om 18 juni hoorzitting uit te stellen! Als stichting hebben wij nog een beroepsprocedure bij de rechtbank in Zutphen lopen over het niet verstrekken van de berekening van de milieu-effecten in het LOG. Omdat deze gegevens van belang zijn voor het beroep, hebben we uitstel aangevraagd. Per 19 april heeft de RvSt aangegeven dat er geen  uitstel wordt verleend. Bij laatste nieuws staat meer over het verzoek tot uitstel!

Beroepschrift naar Arrondisementsrechtbank in Zutphen
Omdat de Stichting het onterecht vindt dat de gemeenten zich nog steeds proberen te verschuilen achter uitbesteden aan derden, heeft zij beroep ingesteld tegen het niet afgeven van de PlanMER berekening.

Uitslag Raad van State
Vanmiddag 14 december 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening die door de Stichting was gevraagd voor het bestemmingsplan van het LOG. De voorlopige voorziening blijft gehandhaafd. De kans is groot dat PlanMER als onvoldoende onderbouwing voor het bestemmingsplan zal worden gezien. Er is daar bij de berekening niet van het maximum uitgegaan. Zie RvSt
Dit is dus nog geen definitieve uitspraak over het bestemmingsplan, maar de kans is zeer groot dat dit in de huidige vorm niet door gaat. Er zal dan een nieuwe PlanMER moeten worden opgesteld, gevolgd door een aangepast bestemmingsplan.

Op 28 november heeft de rechter van de Raad van State de stichting, 2 verdere beroepsschrift instellers en de gemeente Epe gehoord over de voorlopige voorziening. De rechter vroeg door over de noodzaak van de voorlopige voorziening, want zag mogelijkheden om de voorlopige voorziening op te heffen zonder afbreuk te doen aan de beroepschriften. Dit werd sterk ondersteund door gemeente Epe, omdat de inplaatsers grote belangen hebben bij het snel kunnen beginnen met vergunningaanvragen. De stichting heeft gewezen op de onomkeerbare effecten van de aanleg van de extra weg bij de Bokkerijweg. Maar het feit dat de gronden daarvoor nog niet waren aangekocht kon de rechter nog niet op andere gedachten brengen. Een verder belangrijk punt was de juistheid van het PlanMER. Als stichting hebben we aangegeven dat er buiten de 4 inplaatsers veel meer dan 7 uitbreidingsmogelijkheden zijn. Dit kon de rechter ook nog niet helemaal overtuigen. Bij de discussie over de onjuiste berekening van het aantal dieren vond de rechter onze stelling van 3x te weinig wat te veel, maar kon meegaan in een factor 2,5. Toen ook nog de vertegenwoordiger van de Oranje Ei farm moest toegeven dat daar de overschrijding een factor 2,7 was, was de rechter niet meer overtuigd van de juistheid van het PlanMER. Op het punt van het evenwicht tussen de belangen van burger en IV hield dhr. Kerkmans een zeer betrokken pleidooi over de gezondheidsaspecten en over het niet willen luisteren naar inbreng van de burgers. De rechter toonde zich duidelijk bezorgd op het gebied van de gezondheid. Ook een nieuwe inplaatser mocht nog even het woord voeren, maar kon de rechter niet overtuigen van zijn gelijk. De inschatting van de rechter over de betrouwbaarheid van het planMER is doorslaggevend. In spanning wachten we op de uitspraak over 2 weken.

Door de stichting is bij het beroepschrift voor Epe tegelijk een voorlopige voorziening aangevraagd. Hiermee is de werking van het besluit van de gemeente opgeschort en zijn er nog geen buldozers bij de Bokkerijweg verschenen.
Een voorlopige voorziening loopt slechts een bepaalde tijd en 28 november 2012 is er een hoorzitting bij de Raad van State waarin bepaald wordt of de voorziening doorloopt tot aan behandeling van het beroepschrift of dat die stopt. Een zeer spannende hoorzitting voor de stichting, want dan zien we het resultaat van onze nijvere inspanning. Het is een openbare zitting en begint om 10:30 uur

Alle pogingen om  de bestemmingsplannen evenwichtig voor burgers en boeren in te richten zijn niet meegenomen en daarom bleef er voor de stichting geen andere weg over dan beroep in te stellen bij de Raad van State. Tegen het Bpl van Apeldoorn is dat op 14 augustus en tegen het Bpl van Epe op 25 september gedaan. Het beroep van Epe is te lezen bij menu Zienswijzen, Inspraak en enquettes.

Ondanks de vele toezeggingen van de wethouder van Epe dat niet in het bestemmingsplan, maar bij het verlenen van de vergunningen de echte milieu informatie pas bekend wordt, heeft B&W besloten helemaal geen Milieu Effect Rapportage voor de 1ste inplaatser te doen. Ook de toezegging dat er overleg zal plaats vinden tussen bewoners, inplaatsers, GGD en de gemeente is nog niet gerealiseerd! Zijn zelf toezeggingen aan de raad en de bewoners onderdeel van het politieke spel?

5 juli hebben de raden van Apeldoorn en Epe het bestemmingsplan aangenomen zonder enig amendement of motie.
Voor Apeldoorn is de periode om beroep in te stellen bij de Raad van Staten geheel in de vakantieperiode, wat afspraken maken om af te stemmen moeilijk maakt. De gemeente Epe houdt hier netjes rekening mee en start de ter inzage legging pas op 22 augustus.
Gelukkig is er een recente uitspraak (T-396/09 dd. 14 juni 2012) van het Europese Hof, waardoor er geen twijfel meer is of onze stichting wel belanghebbende is.

Op 14 juni is in Epe vergaderd over het bestemmingsplan. Er zijn een aantal amendementen ingediend en op 5 juli worden die in de raadsvergadering behandelt, waarna het besluit valt.
Wij hebben een herberekening van de planMER waarden gedaan a.d.h.v de waarden van een verleende vergunning en met de dieren aantallen en soort van één van de inplaatsers. U kunt deze berekening inzien via menu item LOG BeVa documenten - Brieven vv. Gemeenten. De in planMER gebruikte waarden zijn een factor 3 te laag. De conclusie, dat de leefomgeving weliswaar slechter wordt maar nooit te slecht,  is dus op basis van te lage waarden getrokken. Deze waarden zijn ook door de Commissie MER en de GGD gebruikt, waardoor ook aan hun conclusies getwijfeld moet worden.

Op 21 juni in Apeldoorn zullen de raden beslissen over het bestemmingsplan. Daarna is voor ons het politieke spel voorbij en blijft alleen het juridische nog over. Jammer van de gemiste kansen om tot een dialoog te komen. Democratie zou communicatie tussen bestuur en burger dienen te bewerkstelligen, maar de bestuurder vind alleen informeren al moeilijk genoeg.

Donderdag 7 juni is er op de PMA in Apeldoorn ingesproken voor het zuidelijk gedeelte van het LOG. Het politiek spel was echter al gspeeld en de kaarten waren vooraf al geschut. Samen met het resultaat van de zienswijzen (0%) krijgen de cynische bewoners die in het begin al zeiden ¨laat maar alles is al bepaalt¨ toch hun gelijk.

Op 31 mei was de raadscommissievergadering over het LOG in Epe. Een aantal van de bewoners hebben ingesproken. De raadsleden hadden een aantal vragen, maar de wethouder stelde dat alles wel meevalt en er veel bereikt is door het aantal inplaatsers naar slechts 8 te verlagen.

Op 24 mei was de bewonersbijeenkomst in het Geerhuus. Op deze redelijk bezochte avond was er een open discussie over gezondheid (hr. v.d. Lelie GGD Gelre-IJssel was aanwezig), inplaatsers (hr. Verbeek uit Uddel wilde het ook graag bijwonen), landschappelijke gevolgen en verkeersveiligheid. Het blijkt heel goed mogelijk om een open discussie met alle betrokkenen te houden en we hopen dat B&W dit ook gaat doen in de vervolg trajecten.

Dinsdag 15 mei 2012 was er een toelichting van de GGD aan de raden van Apeldoorn en Epe in het stadhuis van Epe. Dit was een openbare vergadering, maar burgers konden niet ingespreken.

Zienswijzennota. Op 19 april hebben B&W van Apeldoorn en Epe de zienswijzennota vrijgegeven. Het is een zeer  lijvig document van 127 bladzijden geworden. Kijkend naar de door de Stichting ingediende zienswijzen, blijkt dat aan geen enkele daarvan is tegemoet gekomen. We mogen wel spreken van een zeer teleurstellende gang van zaken, waarbij het gevoel niet als gesprekspartner te worden gezien overheerst. Bijna alle burger-insprekers hebben ook nul op het rekest gekregen, alleen LTO Noord kan zich gelukkig prijzen dat 3 van hun 5 ingediende zienswijzen zijn gehonoreerd. Jammer genoeg betreft het hier verslechteringen voor de burgers in het LOG.

Per 22 augustus 2011 is de Stichting LOG Beemte-Vaassen en omgeving officieel gestart met een oprichtingsbrief naar de Gemeenten Apeldoorn en Epe. (Akte is 1 september bij notaris Ridderhof gepasseerd)

1) De stichting stelt zich ten doel:

Er op toe te zien dat de vestiging en inrichting van landbouwbedrijven, daarbinnen in het bijzonder de Intensieve Veehouderij (IV), in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen en de aangrenzende Verwevingsgebieden, voldoen aan dezelfde kwaliteit betreffende ruimtelijke ordening, grondgebruik en woon-leefklimaat in zijn geheel, als nagestreefd wordt voor de plattelandsgebieden buiten het LOG..

Binnen deze algemene doelstelling stelt de Stichting zich in het bijzonder ten doel om er op toe te zien dat :

  • Woonlocaties geen stankhinder ondervinden, gezondheidsrisico’s worden uitgebannen en dat beeldkwaliteits- en dierenwelzijnsvoorschriften zo goed mogelijk, tot op bovenwettelijk niveau, worden gerealiseerd.

  • Waar mogelijk de grondgebonden veehouderij zoveel mogelijk ontwikkelingskansen blijft behouden

2) De stichting tracht haar doel, genoemd in art 1, te bereiken door :

Actief op te komen voor de belangen van de bewoners betreffende de realisatie en het behoud van de woon-leefkwaliteit conform art 1, in de ruimste zin van het woord;

Alle plannen en regelgeving hieraan te toetsen, indien nodig langs juridische weg.

3) De stichting is de opvolger van de Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en Buurtschap de Ganzeneb en neemt de daar gevoerde doelstellingen en activiteiten over.

 

Burgerinitiatief. Woensdag 19 januari 2011 zijn de burgerinitiatieven toegelicht aan de raden van Apeldoorn en Epe. Het was een enerverende bijeenkomst en veel raadsleden gaan hier vragen over stellen aan hun college van B&W. De documenten van deze toelichting zijn te vinden onder LOGBeVa documenten - Gemeente Epe De vergadering zelf kan als video worden gevolgd en om dit mee te maken klik hier.
Verder zijn onder LOGBeVa documenten - Buirgerinitiatieven nu de extra vragen aan de fracties en de raden van de Gemeenten toegevoegd. Ondertussen heeft de Gemeente besloten ons burgerinitiatief te koppelen aan het bestemmingsplan en wordt de beantwoording van alle vragen nu dus niet gedaan!!!!!!!!

er gezondheid (hr. v.d. Lelie GGD Gelre-IJssel was aanwezig), inplaatsers (hr. Verbeek uit Uddel wilde het ook graag bijwonen), landschappelijke gevolgen en verkeersveiligheid. Het blijkt heel goed mogelijk om een open discussie met alle betrokkenen te houden en we hopen dat B&W dit ook gaat doen in de vervolg trajecten.

Dinsdag 15 mei 2012 was er een toelichting van de GGD aan de raden van Apeldoorn en Epe in het stadhuis van Epe. Dit was een openbare vergadering, maar burgers konden niet ingespreken.

Zienswijzennota. Op 19 april hebben B&W van Apeldoorn en Epe de zienswijzennota vrijgegeven. Het is een zeer  lijvig document van 127 bladzijden geworden. Kijkend naar de door de Stichting ingediende zienswijzen, blijkt dat aan geen enkele daarvan is tegemoet gekomen. We mogen wel spreken van een zeer teleurstellende gang van zaken, waarbij het gevoel niet als gesprekspartner te worden gezien overheerst. Bijna alle burger-insprekers hebben ook nul op het rekest gekregen, alleen LTO Noord kan zich gelukkig prijzen dat 3 van hun 5 ingediende zienswijzen zijn gehonoreerd. Jammer genoeg betreft het hier verslechteringen voor de burgers in het LOG.

Per 22 augustus 2011 is de Stichting LOG Beemte-Vaassen en omgeving officieel gestart met een oprichtingsbrief naar de Gemeenten Apeldoorn en Epe. (Akte is 1 september bij notaris Ridderhof gepasseerd)

1) De stichting stelt zich ten doel:

Er op toe te zien dat de vestiging en inrichting van landbouwbedrijven, daarbinnen in het bijzonder de Intensieve Veehouderij (IV), in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Beemte Vaassen en de aangrenzende Verwevingsgebieden, voldoen aan dezelfde kwaliteit betreffende ruimtelijke ordening, grondgebruik en woon-leefklimaat in zijn geheel, als nagestreefd wordt voor de plattelandsgebieden buiten het LOG..

Binnen deze algemene doelstelling stelt de Stichting zich in het bijzonder ten doel om er op toe te zien dat :

  • Woonlocaties geen stankhinder ondervinden, gezondheidsrisico’s worden uitgebannen en dat beeldkwaliteits- en dierenwelzijnsvoorschriften zo goed mogelijk, tot op bovenwettelijk niveau, worden gerealiseerd.

  • Waar mogelijk de grondgebonden veehouderij zoveel mogelijk ontwikkelingskansen blijft behouden

2) De stichting tracht haar doel, genoemd in art 1, te bereiken door :

Actief op te komen voor de belangen van de bewoners betreffende de realisatie en het behoud van de woon-leefkwaliteit conform art 1, in de ruimste zin van het woord;

Alle plannen en regelgeving hieraan te toetsen, indien nodig langs juridische weg.

3) De stichting is de opvolger van de Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en Buurtschap de Ganzeneb en neemt de daar gevoerde doelstellingen en activiteiten over.

 

Burgerinitiatief. Woensdag 19 januari 2011 zijn de burgerinitiatieven toegelicht aan de raden van Apeldoorn en Epe. Het was een enerverende bijeenkomst en veel raadsleden gaan hier vragen over stellen aan hun college van B&W. De documenten van deze toelichting zijn te vinden onder LOGBeVa documenten - Gemeente Epe De vergadering zelf kan als video worden gevolgd en om dit mee te maken klik hier.
Verder zijn onder LOGBeVa documenten - Buirgerinitiatieven nu de extra vragen aan de fracties en de raden van de Gemeenten toegevoegd. Ondertussen heeft de Gemeente besloten ons burgerinitiatief te koppelen aan het bestemmingsplan en wordt de beantwoording van alle vragen nu dus niet gedaan!!!!!!!!