In de raadscommissievergadering van 8 mei 2014 is het onderwerp van de 1ste inplaatser van de agenda gehaald omdat er door de Provincie een fout is gemaakt met het verlenen van de natuurbeschermingsvergunning. Er wordt onderzocht of de vergunningverlening opnieuw moet gebeuren, of dat deze inplaatser mee gaat lopen met het nieuw te maken inpassingsplan. Verder kan op verzoek van de raad de gedeputeerde nadere uitleg gegeven worden oververloop van het inpassingsplan. Het bericht in de Stentor van 28 april 2014 over ¨Eerste werk LOG in beeld¨ loopt dus vertraging op.

Donderdagavond 26 september 2013 heeft de raad van de gemeente Epe gediscussieerd over het geven van een ¨Verklaring van geen bedenkingen¨ om de 1ste inplaatser naar het LOG te laten komen.
De Stichting heeft al meerdere keren hiertegen bezwaar gemaakt, maar steeds had de gemeente een truc om daar nog niet op te hoeven reageren (zie Brieven vv. Gemeenten). Nu was ineens zonder goede publicatie dit onderwerp op de agenda gezet. De Stichting heeft ingesproken om onze zorgen tegen dit omzeilen van de uitspraak van de Raad van State kenbaar te maken.
De raad zelf had ook al bedenkingen en wil vooral niet een 2de keer op de vingers gemept worden door de rechter. Na een lange discussie heeft de raad besloten dat dit onderwerp nog niet rijp is voor besluit.
Omdat dit niet in deze vergadering kan worden beslist, is het zaak om goed in de gaten te houden dat dit onderwerp ook echt definitief is afgevoerd.
Bij het inspreken hebben we de raad opgeroepen om, de afgesproken toezegging voor overleg tussen alle betrokken (burgers, boeren, inplaatsers, andere betrokkenen en gemeente vertegenwoordigers) , nu na meer een jaar uit te gaan voeren.

Verder heeft de Raad van State niet alleen het bestemmingsplan van ons LOG vernietigd, maar ook dat van Bronkhorst. Daar is de aanname, dat een klein verslechtering op een Natura 2000 zou zijn toegestaan, onderuit gehaald. Dit heeft straks zeker gevolgen ook voor ons LOG als de gemeente het nieuwe bestemmingsplan gaat maken.